Foreningen for Fodsundhed​

Vedtægter​

§ 1: Foreningens navn

Navnet er Foreningen for Fodsundhed, forkortet FfF.

§ 2: Formål for foreningen

 • ​at virke for større fodsundhed og til gavn for alle, der lider under forhold, som skader fodens normale funktion
 • ​at arbejde for at lidelser i fødderne af både det enkelte menneske og af det offentlige Social- og Sundhedsvæsen vurderes på samme måde som andre lidelser

Formålet søges fremmet ved:

 • at virke for forebyggelse af fodlidelser
 • at støtte forskning vedrørende forhold, der påvirker fodens funktion
 • udøve oplysende og rådgivende virksomhed
 • at støtte medlemmernes fælles interesser overfor myndigheder og offentlighed

§ 3: Medlemskab af foreningen

Stk. 1: Som medlem af Foreningen for Fodsundhed kan optages enhver, der sympatiserer med foreningens formål. Der kan optages såvel enkeltpersoner som institutioner, selskaber, firmaer, klinikker, foreninger og sammenslutninger.

Stk. 2: Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren.

Stk. 3: Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Udmeldelsen gælder fra kalenderårets slutning.

Stk. 4: Foreningen for Fodsundheds bestyrelse kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem, der modarbejder FfF’s formål. Eksklusionen skal forelægges på den efterfølgende generalforsamling, hvor generalforsamlingen afgør, om medlemmet skal forblive ekskluderet, eller om medlemmet kan genoptages i FfF.

§ 4: Medlemskontingent

Stk. 1: Kontingent for det følgende år fastsættes på generalforsamlingen efter bestyrelsens motiverede indstilling herom.

Stk. 2: Kontingent forfalder ved påkrav. Ved kontingentrestance ud over 3 måneder efter opkrævning kan man slettes som medlem.

§ 5: Foreningens struktur

Stk. 1: Foreningen er landsdækkende og ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.

Stk. 2: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

§ 6: Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2: Alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsam­lingen.

Stk. 3: Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i perioden 1. marts til 30. april.

Stk. 4: Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. ​Formandens beretning.
 3. ​Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet udsendes sammen med mødeindkaldelsen.
 4. ​Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter til henhold til § 7.
 6. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 8. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke foretages bindende afstemninger. Vejledende afstemning kan dog foretages.

Stk. 5: Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel til alle medlemmer.

Stk. 6: Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Stk. 7: Vedtagelse på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. Der skal foretages skriftlig afstemning, såfremt dirigenten eller mindst 3 medlemmer fremsætter begæring herom. Kun fremmødte kan stemme. For hvert medlemsnummer kan kun afgives én stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer fremsætter motiveret begæring herom.

Stk. 9: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde og med samme varsel som ved ordinær generalforsamling.

Indkaldelsen skal ske senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig motiveret begæring herom med angivelse af dagsorden. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er tilstede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.​

§ 7: Bestyrelsen

Stk. 1: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. Det tilstræbes, at der i bestyrelsen om muligt indgår medlemmer med fodlidelser samt medlemmer med tilknytning til forskellige grene af det offentlige Social og Socialvæsen. Valg til bestyrelse og andre tillidsposter kræver den valgtes tilstedeværelse på generalforsamlingen eller skriftligt tilsagn.

Stk. 2: Foreningens formand og næstformand skal så vidt muligt vælges blandt patienter.

Stk. 3: Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I lige år vælges formand og et bestyrelsesmedlem. I ulige år vælges 3 bestyrelses-medlemmer. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand indtil næste generalforsamling.

Stk. 4: Generalforsamlingen vælger en suppleant til bestyrelsen for et år ad gangen. Suppleanten indtræder i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems afgang før valgperiodens udløb eller ved et bestyrelsesmedlems forfald. Suppleanten deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5: Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker på formandens foranledning. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 2 gange årligt, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning hertil, eller et bestyrelsesmedlem fremsætter begæring herom.

Stk. 6: Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 7: Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 8: Der kan nedsættes arbejdsgrupper i det omfang, bestyrelsen finder det nødvendigt.

§ 8: Tegningsret

Stk. 1: Formand og næstformand i forening tegner Foreningen for Fodsundhed.

Stk. 2: Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 9: Regnskab

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Revisoren gennemgår mindst én gang årligt foreningens regnskaber og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er tilstede.

§ 10: Medlemsinformation

FfF udsender informationsskrivelser til alle medlemmer mindst 2 gange om året.

§ 11: Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægter kan vedtages på den ordinære generalforsamling, når ændringsforslaget har været optaget på dagsordenen for mødet, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor,

§ 12: Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på en generalforsamling på samme måde som nævnt i § 11 vedrørende vedtægtsændringer.

§13: Pengemidlernes anbringelse

I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen, der beslutter opløsningen, beslutning om anvendelsen af foreningens midler. Pengene skal så vidt muligt anvendes til at opfylde foreningens formål. Hvis dette ikke er muligt, anvendes pengene til almennyttige formål.

Ovenstående vedtægter er enstemmigt ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. april 2005.​

Foreningen for Fodsundhed  |  CVR: 35274294​